Slovenský Cuvac

KENNEL LGDHUND

.

Forebyggande Atgarder

 

Ökad tillsyn

Mänsklig närvaro är sannolikt den mest effektiva metoden för att förebygga angrepp av rovdjur. Metoden är dock dyr och inte lönsam med tanke på att antalet angrepp är relativt få.

Ta in djuren nattetid

Detta är ett bra sätt att undvika rovdjursskador eftersom de flesta rovdjur framförallt är aktiva timmarna kring skymning och gryning. Det finns vissa nackdelar med denna metod, bland annat minskad betestid som leder till ökad kostnad för foder. Åtgärden borde dock vara effektiv för fäbodbruket och Viltskadecenter har föreslagit att bidrag borde ges till fäbodbrukare som vill sätta upp enklare natthus.

 

Elstängsel

Att sätta upp en viss typ av elstängsel minskar risken för den enskilde att drabbas av rovdjursangrepp. Länsstyrelsen ger bidrag för inköp av materialet till dessa, men arbetet får man göra själv. Svenska rovdjursföreningens medlemmar hjälper dock ofta gärna till med det praktiska arbetet för att sätta upp stängslet. (länk till vår sida om stängsling)

Vakthundar

Många andra länder använder vakthundar till att vakta boskapen. Försök pågår också i Sverige med särskilt framavlade vakthundar. Metoden bygger på att hunden ser, hör eller känner lukten av ett rovdjur och sedan ger skall och/eller jagar bort djuret. (länk vår sida om vakthundar) Skyddshalsband av olika slag har testats med varierande resultat. Halsbanden är billiga och kan därför med fördel användas men endast de djur som har halsband är skyddade. Metoden kan vara bra för att styra vilka djur som dödas om angrepp sker.

 

Får och nötboskap/hästar betar i samma hage

I områden där det finns både får och nötboskap blir nästan bara får angripna. Nötboskap och hästar är mer avskräckande i sin storlek och försvarar sig mot rovdjuren på ett annat sätt. Eftersom nötboskap och hästar har detta annorlunda beteende gentemot ett annalkande rovdjur än de mer lättskrämda fåren, kan sambete mellan får och nötboskap och/eller hästar ge ett visst skydd. Metoden har visat sig varit bra då det gäller angrepp av kungsörn. Lammen angrips bara då de är mycket små och därför minskar man angreppsrisken genom att förvara dem inomhud under denna period.

Sändarförsedda djur på fäbodbete kan återfinnas fortare och exponeringstiden för rovdjur blir därför kortare. Detta borde minska risken för angrepp från rovdjur.

 

Kadaverhantering

Kadaver, slaktrester och annat avfall i närheten av besättningen kan locka till sig rovdjur och därför öka angreppsrisken. Om potential rovdjursföda avlägsnas bör risken för angreppen av varg och björn minskas.

Flytta rovdjur som orsakar problem

Metoden är ett alternativ, men den är förmodligen inte speciellt användbar då risken att man endast förflyttar problemet till ett nytt område är överhängande.

Områdesriktad jakt

Genom att hålla nere rovdjurstammarna i områden som riskerar stora mängder angrepp, t.ex. där det finns ovanligt mycket tamdjur, kan man minska risken för angrepp. Ett svenskt exempel på detta är riksdagens beslut om att det inta skall finnas varg i renskötseln året-runt marker. I de fall där det verkligen finns enstaka individer som orsakar oproportionerligt stor skada har det visat sig mycket effektivt att avlägsna dessa individer. Problemet med metoden är att det sällan är en enstaka individ som angriper djur i ett område, samt att det visat sig svårt att enas om vad en problemindivid är.

Individriktad jakt

 

Lamning inomhus

 

Skyddshalsband

Sändare på tamdjur

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)