Slovenský Cuvac

KENNEL LGDHUND

.

Hur Stort Ar Problemet

För de djur och den enskilde djurägaren som drabbas är problemet av uppenbara skäl mycket stort. För dessa är det ingen tröst att rovdjursskador på tamdjur, på ett nationellt plan, är ett litet problem.   

Oftast är det får som råkar illa ut, men ibland angrips också kor, getter och i något enstaka fall häst. År 2010 angreps sammanlagt 366 stycken tamdjur, varav 269 dödades. Egentligen är det mer relevant att titta på antal angrepstillfällen då antal skadade/dödade djur per tillfälle varierar mycket och är svårt att se trender i. Ett år kan en enda individ orsaka stora skador och om det rovdjuret tas bort sjunker statistiken igen.

Hur många angrepptillfällen respektive rovdjursart orsakar varierar från år till år, men lodjur och varg är de som vanligtvis angriper flest tamdjur per år. År 2010 stod lodjuret för flest angrepp men vargen för flest skadade djur då vargen angrep fler djur per tillfälle. 

Rovdjursangrepp på tamdjur leder inte bara till lidande för djur och ägare, utan också mer arbete och en ekonomisk förlust för tamdjursägarna. År 2010 delade länsstyrelserna ut totalt 711 000 kr i ersättning för angripna tamdjur. 

Länsstyrelserna betalade också ut drygt 1 miljon kr i bidrag till olika förebyggande åtgärder genom Viltskadesanslaget. Förutom detta betalades 2 745 000 kr ut via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram.

Problematiken med rovdjur och tamdjur ligger inte bara i ekonomisk förslust och merarbete för ägaren utan också i att rovdjuren ibland försvårar bevarandearbetet av utrotningshotade lantraser (gamla raser av kor, får etc med speciella egenskaper).

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)